برای بازدید از  بخشهای مختلف بیمارستان بین المللی قائم (عج) می بایست  پس از انتخاب هر بخش و بارگذاری کامل آن بر روی فلش های جهت نما کلیک نمائید .