Azeri | English | فارسی

پاراکلینیک ها

بخش های پاراکلینیک

تصویر برداری

بخش تصويربرداري پزشکي بيمارستان بينالمللي قائم (عج) در طبقة یک بيمارستان مجهّزترين و پيشرفته ترين تجهيزات را براي همکاري با پزشکان باليني محترم در کمک به بيماران و تشخيص بيماري آنان فراهم کرده است. . اين مرکز با ارائة خدمات جامع و دقيق PACKS در زمينة تصويربرداري پزشکي به صورت شبانه روزي در صدد جلب رضايت پزشکان و بيماران محترم است.

دستگاهها و خدمات مرکز تصويربرداري پزشکي بيمارستان بين المللي قائم (عج)

 • سيتياسکن زيمنس16 اسلايس براي اولين بار در استان گيلان
 • راديولوژي ديجيتال زيمنس
 • راديولوژي interventional
 • سونوگرافيهاي زيمنس و GE
 • پانورکس و OPG ديجيتال VATECH
 • ماموگرافي ديجيتال HOLUGIC
 • دستگاه استريوتاکتيک براي بيوپسي از پستان براي اولين بار در استان گيلان.

از ويژگيهاي منحصربهفرد مرکز تصويربرداري پزشکي بيمارستان بينالمللي قائم (عج) وجود دستگاه سيتياسکن زيمنس16 اسلايس است که اولين و پرقدرتترين دستگاه سيتياسکن در شمال کشور است که قابليت انجام اسکن از قسمتهاي مختلف بدن با کيفيت و دقّت بالا نسبت به ساير دستگاههاي موجود را دارد.

دقت بالا

 • تشخيص دقيق (آنوريسم، مالفورماسيون، داي ساکشن و ديگر موارد ناهنجاري عروق بدن) به روش سيتي آنژيو
 • تشخيص ناهنجاريهاي روده اي (پوليپ، ديورتيکول و ...) با پروتکل VIRTUAL COLONOSCOPY
 • سيتي برونکوسکوپي
 • دقّت و سرعت بالا در انجام ساير اسکنهاي روتين با و يا بدون کنتراست

سرعت بالا

 • کاهش قابل توجّه ميزان دارو و پرتو بيمار
 • امکان تصويربرداري سريع با کيفيت بالا از کودکان و بيماران ناآرام، بدون بيهوشي

پروتکل های اختصاصی

 • پروتکل اختصاصي بيوپسي که منجر به دقّت و سرعت عمل بيشتر در نمونه گيري ميشود.
 • پروتکل اختصاصي براي برنامهريزي راديوتراپي (مارکرگذاري و planning)
 • پروتکل اختصاصي NEROU DSA براي بازسازي عروق مغزي
 • پروتکل اختصاصي Dyna Evalution براي بررسي پرفيوژن بافتهاي بدن
 • پروتکل مخصوص Oncology براي تشخيص و پيگيري روند درماني.

واحد داروخانـه

داروخانه در طبقة همکف و روبه روي پذيرش واقع شده است. اين بخش از شش واحدِ مشاوره تخصصی باليني، واحد داروخانه بستري، واحد داروخانه سرپايي، واحد آرايشي و بهداشتي، واحد انبار و واحد مديريت تشکيل شده است. تأمين و توزيع دارو و لوازم پزشکي و ارائة مشاوره هاي دارويي از جمله خدماتي است که در اين بخش ارائه ميشود.

واحد مديريت با نظارت بر حُسن انجام فعّاليت تمامي واحدهاي اين بخش و شناسايي مشکلات آنها، سعي ميکند به طور مستمر و با فرايندي مطلوب، در رفع موانع موجود در زمينة ارائة خدمات دارويي اقدام کند. مشاوره هاي دارويي بيماران بستري در بخشهاي مختلف در زمينة تداخلات دارويي، عوارض دارويي، تغذية وريدي و دهاني، تنظيم دوز و فارماکوکنتيک داروها توسّط مسئول فنّي و مطابق با آخرين دستورالعملهاي علمي موجود دنيا صورت ميگيرد. واحد انبار نيز با بهکارگيري آخرين اصول انبارداري تلاش ميکند تا داروها و لوازم پزشکي به ميزان کافي و در شرايط مناسب در بيمارستان نگهداري و در کوتاهترين زمان ممکن به بيماران عرضه شوند.

خدمات داروخانه در يک نگاه

 • ارائة خدمات داروهاي ترکيبي به بخشهاي پاراکلينيک و بستري.
 • ارائة خدمات دارويي ويژه به بخشهاي ICU-G / NICU/CCU/VIP .
 • عرضة محصولات بهداشتي و تجهيزات پزشکي مصرفي درجة يک براي رفاه حال بيماران و همراهان.
 • داروخانه مجهّز به دستگاه PTS براي رساندن داروهاي ضروري و مخدّر با کوتاهترين زمان به بخشهاي مختلف بيمارستان و اتاقهاي عمل است و در واقع يک ايستگاه اصلي PTS براي کلّية بخشهاست.
 • همکاري با ساير داروخانههاي بيمارستاني براي رفع کمبودهاي دورهاي دارويي.
 • طرف قرارداد با کلّية بيمههاي پايه، تکميلي و بانکها.
 • عرضة داروهاي جديد تخصّصي و فوق تخصّصي به سفارش داروسازان و تأييد پزشکان متخصّص و فوق تخصّص بيمارستان.

ضمناً داروخانة بيمارستان بينالمللي قائم (عج) بهطور شبانهروزي به بيماران و شهروندان عزيز خدمات دارويي ارائه ميدهد.

آزمایشگاه

آزمايشگاه بيمارستان بينالمللي قائم (عج) همگام با تکنولوژي و با پيشرفتهترين و مدرنترين امکانات و تجهيزات آزمايشگاهي به ارائة خدمات تشخيصي به کلّية مراجعان سرپايي و بستري در طول شبانهروز ميپردازد. تمامي مراحل آزمايشها نيز با استفاده از روشهاي کنترل کيفي با همکاري مراکز معتبر اروپايي و دانشگاهي تحت نظارت است.

در اين آزمايشگاه بخشهاي بيوشيمي، هماتولوژي، هورمونشناسي، ميکروبشناسي و پاتولوژي فعّاليت شبانه روزي دارند و بانک خون بيمارستان نيز پشتيباني در اتاقهاي عمل و جرّاحي قلب باز و اورژانس را به عهده دارد.

اين آزمايشگاه طرف قرارداد با کلّية بيمه هاي درمان پايه، تکميلي و بانک هاست. همچنين به علّت سرعت انجام آزمايشها با کيفيت بالا و نيز حضور همزمان پزشکان متخصّص و فوق تخصّصي در پليکلينيک بيمارستان و کلينيک چکاپ، آمادة خدمت رساني به هموطنان عزيز و نيز مراجعه کنندگان کشورهاي همجوار است.

آزمايشگاه بيمارستان بينالمللي قائم (عج) با کلّية بخشهاي بيمارستان و اتاق عمل از طريق کانالهاي هواي سيستم PTS)) ارتباط مستقيم دارد و به عنوان يک ايستگاه مرکزي عمل ميکند. اين سيستم به عنوان گيرنده و فرستندة آزمايشها سريع و در عرض چند ثانيه نمونة آزمايشها را از کلّية بخشها دريافت ميکند و جواب آنها را از طريق همين کانال، بدون فوت وقت و بدون اينکه نيروي انساني نقش داشته باشد، به بخش ارسال ميدارد و اين يعني استفاده از تکنولوژي مدرن در ارائة خدمات مدرن به شهروندان عزيز در بيمارستان بينالمللي قائم (عج).

بخش فیزیوتراپی

اين بخش در طبقة (1-) در مجاورت بخشهاي راديولوژي و آزمايشگاه واقع شده و داراي پنج تخت و اتاق مکانوتراپي است که با بهرهگيري از بهترين و مدرنترين تجهيزات و با داشتن کادر متخصّص و کارآزموده خدمات بازتواني را با توجّه به شرايط بيمار در دو شيفت صبح و عصر به مراجعهکنندگان سرپايي و بيماران بستري در بخشها ارائه ميدهد.

فعّاليتهاي واحد فيزيوتراپي از اين قرار است

بهطور کلّي در بخش فيزيوتراپي خدمات بهصورت سرپايي و نيز براي بيماران بستري انجام ميشود. بيماران با انواع ضعف عضلاني، اختلال عملکرد عضلات و تاندونها، عمل جرّاحي، آرتروز، دردهاي مفصلي، دردهاي گردن و کمر، درد زانو و آرنج و نيز بعد از شکستگيها بهصورت سرپايي مراجعه و درمان ميشوند.

براي فيزيوتراپي بيماران بستري، درمان بر بالين بيمار انجام ميشود. اينگونه فيزيوتراپي عمدتاً شامل فيزيوتراپي تنفّسي و ورزش اندامهاست و هدف آن جلوگيري از عفونت ريهها، افزايش ظرفيت و بهبود عملکرد تنفّسي و کمک به دفع خلط، جلوگيري از خشک شدن مفاصل و بهبود دامنة حرکتي مفاصل است.

فيزيوتراپي در اين مرکز شامل بخشهاي زير است

 • الکتروتراپي
 • تمريندرماني (مکانوتراپي)
 • ليزر
 • الکترومگنتيک تراپي

الکتروتراپي: براي کاهش درد، کاهش اسپاسم و کاهش چسبندگيها انجام ميشود.

دستگاههاي مورد استفاده عبارتاند از

اشعّة مادون قرمز، استفاده از کيسة داغ (هات پک)، استفاده از امواج اولتراسوند، استفاده از امواج ديامتري، استفاده از جريان گالوانيک، فاراديک و جريانهاي پرفرکانس، Tens، HU، اشعّة UV، استفاده از ماساژور و يا ويبراتور

تمريندرماني(مکانوتراپي)

در ورزشدرماني با توجّه به اينکه مشکل بيمار محدوديت حرکتي، کوتاهي يا ضعف و ناتواني عضله است، تکنيکهاي درمانياي که استفاده ميشوند، عبارتاند از: Mobilization، Hold relax و ورزشهاي ايزومتريک، ورزشهاي مقاومتي با استفاده از وسايل موجود در بخش شامل فنر، قرقره، وزنه، صندلي چهارسر، پارالل، دوچرخة ثابت، چرخ شانه، نردبان شانه و کشش مکانيکي

با توجّه به اينکه بيمارستان بينالمللي قائم (عج) در مسير آزادراه رشت- فومن- آستارا واقع شده است و يکي از مراکز درمان بيماران تروما محسوب ميشود و با توجّه به دارا بودن بخشهاي فعّال ارتوپدي و همچنين بيماراني که نياز به فيزيوتراپي تخصّصي دارند، بخش فيزيوتراپي بيمارستان به منظور ارائة خدمات به بيماران داخل بيمارستان، همچنين بيماران سرپايي آمادة ارائة خدمات ويژة تخصّصي است. اين بخش با داشتن پزشکان حاذق و مجرّب و امکانات و تجهيزات فوقالعاده پيشرفته ميتواند در درمان بيماراني که نياز به فيزيوتراپي دارند، کمک بسزايي داشته باشد.

بخش آندوسکوپي

بخش آندوسکوپي در طبقة (1-) بيمارستان در مجاورت آزمايشگاه واقع شده است. در اين بخش خدماتي از جمله آندوسکوپي (گاتروسکوپي)، کولونوسکوپي، پوليپکتومي، بالونگذاري معده، PEG گذاري (در بيماراني که تغذيه از راه دهان و NGT براي آنها ممکن نيست)، درآوردن جسم خارجي و انجام پروسيجر بالن آشالازي و باندليگيشن و گذاشتن استنت براي بيماران توسّط پزشکان فوق تخصّص گوارش انجام ميگيرد.

در اين بخش دستگاههاي آندوسکوپي و کولونوسکوپي نوع اوليمپوس و فوجينون با کيفيت عالي -که داراي سيستم NBI است- توانايي تشخيص بافت سرطان را در مراحل بسيار اوليه دارد که با دستگاههاي آندوسکوپي معمولي قابل شناسايي و تشخيص نيست. اين دستگاه براي اولين بار در شمال کشور در اين بيمارستان مورد استفاده و بهرهبرداري قرار ميگيرد و باعث تشخيص زودرس بافتهاي سرطاني در مراحل اوليه ميشود. با توجّه به اينکه کانسرهاي دستگاه گوارش جزء شايعترين کانسرها بهويژه در مردان است، تشخيص زودرس آن در آندوسکوپي و همچنين در کلينيک چکاپ ميتواند کمک بسزايي براي افزايش عمر شهروندان عزيز باشد.

بخش آندوسکوپي بيمارستان بينالمللي قائم (عج) با داشتن پزشکان فوق تخصّصي گوارش بسيار خوشنام و مجرّب، همچنين با بهرهگيري از پرستاران باتجربه يکي از بخشهاي بسيار پيشرفته و مدرن بيمارستان محسوب ميشود.

بخش آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي

بخش آنژيوگرافي در طبقة(1- )بيمارستان واقع شده و مجهّز به پيشرفتهترين دستگاه آنژيوگرافي روز دنيااز کمپاني زيمنس آلمان است که تمام خدمات مربوط به اين بخش توسّط پزشکان فوق تخصّص زبده انجام ميگيرد.

بخشي ازخدمات تشخيصي ودرماني که در بخش آنژيوگرافي بيمارستان قائم (عج) براي شهروندان و مددجويان عزيزانجام ميگيرد، به شرح زير است:

 • آنژيوگرافي تمام عروق قلب
 • آنژيوپلاستي عروق كرونر
 • آنژيوپلاستي عروق كليه
 • آنژيوگرافي وآنژيوپلاستي عروق كاروتيد
 • آنژيوگرافي وكاتتريسم و IABP (بالن پمپ)
 • آنژيوگرافي آئورت شكمي
 • والوالوپلاستي دريچههاي قلبي
 • تعبية پيسميكر موقّت ودائم

علاوه بر اين، به يُمن حضور پزشكان ومتخصّصان Intervention و EP خدمات پيچيده وگاه نادر از جمله بستن فيستول بطن چپ با كويل وبستن VSD وتعبية ICD و انواع Ablation، همچنين CRT در اين بخش انجام ميشود.