Azeri | English | فارسی

بنیانگذاران بیمارستان

دکتر عليرضـا کـريم زادحـق

دکتر عليرضا کريمزادحق در پاييز سال 1339 در شهر اروميه، زادگاه زرتشت، پيامبر ايرانيان باستان، در يک خانوادة مذهبي به دنيا آمد. دوران تحصيلات ابتدايي و متوسّطه را در همان شهر سپري کرد و با قبولي در دانشکدة پزشکي دانشگاه تهران راهي تهران شد. او از همان دوران نوجواني به کارهاي توليدي، کشاورزي، معماري و کارآفريني علاقة فراواني داشت و در تعطيلات تابستان به اين کارها ميپرداخت. پس از فارغالتحصيلي از دانشگاه و دريافت بورد تخصّصي بيهوشي از دانشگاه تهران با سمت عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مأمور به خدمت در استان گيلان براي گذراندن طرح خارج از مرکز خود شد و در طيّ مسئوليت خود به عنوان مديرگروه بيهوشي در دانشگاه علوم پزشکي گيلان، دهها رزيدنت بيهوشي را -که هم اکنون به عنوان متخصّص بيهوشي در استان گيلان مشغول خدمت هستند- تربيت کرد. ايشان به مدّت شش سال مسئوليت انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژة استان گيلان را نيز برعهده داشت.

دکتر عليرضا کريمزادحق از سال 1383 تا سال 1389، سه دورة پياپي با رأي اکثريت پزشکان متخصّص و فوق تخصّص بيمارستان آريا به مدّت شش سال به عنوان رئيس هيئت مديرة بيمارستان آريا مشغول خدمت بود و بيمارستان آريا را از رتبة درجة دو به درجة يک ارتقا داد.

توجّه به نياز وافر مردم بافرهنگ استان گيلان به ارائة خدمات بهداشتي- درماني پيشرفته، دکتر کريمزادحق را به فکر ساخت و تجهيز يک بيمارستان متفاوت و مدرن با استانداردهاي جهاني انداخت. بنابراين براي دريافت مجوّز ساخت يک بيمارستان اقدام کرد و عمليات ساخت بيمارستان بينالمللي قائم (عج) را با تني چند از همکاران، از جمله سرکار خانم دکتر مهرافزا در سال 1388 شروع کرد که نتيجة آن بيمارستاني فوق پيشرفته با استانداردهاي جهاني با ظرفيت پذيرش دويست تخت، 45 تخت مراقبتهاي ويژه، 16 تخت ICU-G، 15 تخت CCU، 9 تخت NICU، 5 تخت ICU-OH و ده اتاق عمل مدرن و يکپارچه است که در سال 1391 عمليات بهرهبرداري از اين بيمارستان با حضور مقامات کشوري و استاني آغاز شد.

دکتر کريمزادحق در زمينة توليد محصولات کشاورزي و پروتئيني نيز فعّال است و در کل با لحاظ کردن شاغلان بيمارستان بين المللي قائم (عج) باعث اشتغال مستقيم بيش از هزار نفر بوده است.

دکتـر مرضيـه مهـرافـزا

دکتر مرضيه مهرافزا در سال 1338 در تهران در يک خانوادة اصيل و متديّن متولّد شد. تحصيلات ابتدايي و دبيرستان را در مدارس علوي و فخرية تهران طي کرد و در سال 1356 با رتبة عالي در دانشکدة علوم پزشکي دانشگاه تهران پذيرفته شد. در سال 1369 بورد تخصّصي جرّاحي زنان، زايمان و نازايي را از دانشگاه تهران دريافت کرد و در همان سال به عنوان عضو هيئت علمي دانشکدة پزشکي دانشگاه شهيد بهشتي تهران پذيرفته شد. سپس براي تکميل تحصيلات فوق تخصّصي به دانشگاه تورنتوي کشور کانادا رفت و در سال 1993 موفّق به دريافت درجة فلوشيپ IVF نازايي و لاپاراسکوپي شد. ايشان پس از بازگشت به ايران، در سال 1372 مأمور خدمت در دانشگاه علوم پزشکي گيلان شد. در سال 1373 به رياست تنها مرکز آموزش درمان زنان دانشگاه علوم پزشکي استان گيلان منصوب شد و منشأ خدمات بسيار شايستة علمي و تربيت دهها دستيار متخصّص جرّاحي زنان و زايمان شد که امروز در سراسر استان گيلان مشغول خدمت هستند.

دکتر مرضيه مهرافزا در طيّ اين دوران، خدمات شايستهاي به عنوان رئيس و مديرگروه زنان و زايمان و نمايندة دانشگاه علوم پزشکي گيلان در کميسيون امور بانوان استان داشته و به مدارج عالي بانوي نمونة استان گيلان، پزشک نمونة کشوري و پژوهشگر نمونه نيز دست يافته است.

دکتر مهرافزا در بهمن 1379 اولين مرکز درمان پيشرفتة ناباروري استان گيلان را با همکاري استاد جنينشناسي ايران، پروفسور احمد حسيني تأسيس و افتتاح کرد که منشأ خدمات درمان ناباروري بسيار گسترده و بينظيري در کشور و بهخصوص استانهاي شمالي و کشورهاي همساية شمالي و جنوبي بوده است.

آرزوي ديرينة دکتر مهرافزا گسترش و ارتقاي کيفيت و کمّيت خدمات بهداشتي- درماني در کشور بوده است. بنابراين بعد از فعّاليتهاي درخشان و جاودان در حوزة علوم پزشکي دانشگاه شهيد بهشتي تهران و گيلان و نيز تحوّلي عظيم در حوزة درمان ناباروري ايران، ايشان به عنوان يکي از مؤسّسان شاخص و سهامدار عمدة بيمارستان بينالمللي قائم (عج) با همکاري يکي از چهرههاي درخشان حوزة بهداشت و درمان شمال کشور، جناب دکتر عليرضا کريمزادحق اقدام به تأسيس بيمارستان بينالمللي قائم (عج) کردند که داراي بالاترين استانداردهاي جهاني منحصربهفرد با تکنولوژي برتر دنياست و رسالت سنگين قطب پزشکي شمال کشور را بر عهده دارد. دکتر مرضيه مهرافزا توکّل به خدا را -که نشانهاي از ايمان، درجة علمي- تخصّصي بالا، تجارب ارزشمند و تلاش مداوم و خستگيناپذير در مسير پر از سنگلاخ پيشرفت است- عامل اصلي موفّقيت خود ميداند. او در تمامي مراحل زندگي هرگز دلهرهاي براي رسيدن به نتيجه نداشته است و همواره اطمينان دارد که تمام موفّقيتها و توفيقها موهبتي از سوي خداوند کريم است که بر تلاش و کار افراد عينيت و هستي ميبخشد.