Azeri | English | فارسی

بخش های ویژه

بخش های ویژه بیمارستان بین المللی قائم (عج)

ICU

 

بخش ICU-G بيمارستان بينالمللي قائم(عج) به عنوان يکي از بزرگترين و مجهّزترين بخشهاي مراقبت ويژه در شمال کشور، با داشتن شانزده تختِ مجهّز به آخرين دستگاههاي پيشرفته در خدمت هموطنان عزيز است. در اين بخش، بيماراني پذيرش ميشوند که ادامة زندگي يا درمان و حيات آنها به مراقبتهاي بسيار دقيق همراه با دستگاههاي لازم حمايتي نياز دارد. در هر يونيت اين بخش يک دستگاه ونتيلاتور تنفّسي با آخرين متد روز دنيا قرار دارد. مانيتورينگ قلبي داخل هر يونيت به سفارش اين بيمارستان و با بالاترين استانداردهاي لازم تعبيه شده و انفوزيون پمپ براي اجراي درمان دارويي دقيق به تعداد کافي در هر يونيت فراهم شده است. بخش ICU-G بيمارستان داراي يک اتاق ايزوله براي بيماران با بيماريهاي عفوني همراه با اتاق اسکراب است. از موارد بسيار ارزشمند وجود اتاق پزشک بيهوشي مقيم در داخل بخش است که از اتلاف وقت در موارد اورژانسي جلوگيري ميکند. در اين بخش امکان حمّام بيمار با برانکارد نيز وجود دارد.

 

 

يکي از نکات قابل توجّه در اين بخش، وجود ستونهاي سقفي ساخت کمپاني دراگر آلمان است که تمام تجهيزات اعم از ونتيلاتور، مانيتور، ساکشن، اکسيژن و... روي آن نصب ميشود که اين کار از نظر بهداشتي و جلوگيري از انتشار عفونت بسيار مهم است و امکان گردش کار براي پرسنل پرستاري و پزشکان بسيار آسانتر خواهد بود. در ضمن اين ستون سقفي قابليت گردش در طرفين تخت بيمار را دارد و در هر سمت که لازم باشد، قرار ميگيرد. همچنين وجود سيستم PTS براي انتقال سريع نمونة آزمايش بيماران و نيز حمل داروهاي خاص از ويژگيهاي اين بخش است كه در تسريع زمان كمك كننده خواهد بود.

نکتة مهمّ ديگر در اين بخش، وجود دستگاه دياليز (CRRT) است که اين امکان را به بيماران بدحال بستري در بخش ICU-G که نياز به دياليز دارند، ولي با شرايط باليني آنها، انتقال به بخش دياليز برايشان ممکن نيست- ميدهد که به وسيلة دستگاه دياليز در همين بخش به صورت 24 ساعت دياليز برايشان انجام شود. همچنين كلية تختهاي اين بخش براي جلوگيري از زخم بستر مجهّز به تشكهاي موّاج مدرن است. در اين بخش پرسنل دورههاي مخصوص جلوگيري و درمان زخم بستر را طي کرده اند. همچنين براي کنترل دقيق وضع همة بيماران، مانيتورها و دوربينهاي کنترل در تمام نقاط لازم نصب شده است. در پيرامون اين بخش نيز براي ملاقات همراهان، راهروي مخصوص مشاهده -که مشرف به تختهاي بخش است- در نظر گرفته شده است. همچنين يک پزشک فوق تخصّص ICU-G مديريت هماهنگي در مراحل درمان بيماران را به نحو شايسته برعهده دارد. جناب آقاي دکتر قاسم زاده، فوق تخصّص ICU به عنوان رئيس بخش ICU بيمارستان بين المللي قائم(عج) هرروز کلية بيماران را ويزيت ميکنند و اين از امتيازات بخش ICU بيمارستان بين المللي قائم(عج) است که هر بيمار را روزانه پزشک فوق تخصّص ICU ويزيت ميکند و مراقبت از بيماران به شکل علمي نظارت، پيگيري و مديريت ميشود.

ICU1 شماره تماس : 19-33565011-013

داخلی : 219-218

ICU2 شماره تماس : 19-33565011-013

داخلی : 338-337

ICU OH

 

بخش مراقبتهاي ويژةجرّاحي قلب باز در طبقة اول بيمارستان بين المللي قائم (عج) جنب اتاق عمل واقع شده است.اين بخش با بهره گيري از کادر پزشکي و پرستاري مجرّب و باسابقه و با استفاده از تجهيزات مدرن و پيشرفتة روز دنيا، درصدد ارائه خدمات شايسته براي فراهم آوردن محيطي آرام و ايمن براي بيماران است.

بخش مراقبتهاي ويژة جرّاحي قلب باز مجهّز به تختهاي تمام اتوماتيک و پيشرفته روز دنيا و ستونهاي سقفي مجهّز شرکت دراگرآلمان،با مجهّزترين مانيتورينگ و با کلية امکانات مورد نياز براي بيماران بعد از جرّاحي قلب، مثل ونتيلاتور دراگر evita4 و بالن پمپ داخل آنومتر و ... است که باعث به حداقل رساندن مخاطرات بعد از جرّاحي قلب شده است. اين بخش مجهّز به سيستم پيشرفتة PTS و HIS است. بيماراني که تحت عمل جرّاحي قلب باز قرار ميگيرند، بلافاصله در کوتاهترين فاصله (کمتر از ده متر از اتاق عمل) به ICU- OH منتقل و به دستگاههاي کمک تنفّسي (ونتيلاتور) متّصل ميشوند و به مدّت 24 تا 48 ساعت در بخش مراقبتهاي ويژة قلب باز بستري ميشوند. اين بيماران پس از ثبات قلبي - عروقي و تأييد همکاران جرّاح و متخصّص بيهوشي قلب باز به بخش جرّاحي قلب باز منتقل ميشوند.

انواع اعمال جرّاحي که در اين مرکز انجام ميگيرد، عبارتاند از

  • ASD
  • MVR
  • CABC
  • PAPVC

از وظايف اين بخش مراقبت از بيماران بعد از عمل جرّاحي قلب باز است كه شامل بيماران بايپس عروق كرونر، تعويض دريچه، ترميم دريچه، آنوريسم آئورت و ساير اعمال جرّاحي قلب است. ضمناً اين بخش براي سديشن بيماران تحت دستگاه تهويه مكانيكي نيز پروتكلهاي ويژهاي دارد كه با استفاده از آنها بيماران از آرامش بيشتري برخوردار ميشوند.يكي ديگر از اقدامات تخصّصي اين بخش جداسازي بيماران difficult weaning از دستگاه تهويه مكانيكي با استفاده ازدستگاههاي بسيار مجهّز تهويه مكانيكي و نظارت دقيق پزشكان مسئول و پرستاران دوره ديده است. ضمناً اين بخش براي درمان بسياري از مشكلات زمينهاي بيماران پروتكلهايي دارد، نظير پروتكل كنترل قند خون، هپارين تراپي، كنترل عفونتهاي ناشي از دستگاه تهويه مكانيكي، جداسازي از دستگاه تهوية مكانيكي، وارفارين تراپي و ... كه هماهنگ با منابع معتبر علمي است و در بهبود سريعترو کاهش morbidity بيماران نقش بسزايي دارد.

در بخش مراقبتهاي ويژة جرّاحي قلب باز،شرايط بيمار حتّي پس از ترخيص وي نيز پيگيري ميشود و به سؤالات متداول بيماران پس از ترخيص نيزتحت نظارت تيم جرّاحي و بيهوشي قلب باز پاسخ داده ميشود.براي مراقبتهاي بعد از عمل به بيماران بروشور ويژهاي نيز داده ميشود. همچنين براي بازتواني قلبي بيماران بعد از عمل در بيمارستان بخش بازتواني قلبي ويژه وجود دارد.

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 214

NICU

 

بخش NICU (مراقبتهاي ويژة نوزادان) در طبقة دوم در مجاورت بخش کودکان، جرّاحي زنان و CCU قرار دارد.داراي هفت تخت احيا، چهار انکباتور، يک انکباتور فتوتراپي، يک فتوتراپي دوّار، پنج فتوتراپي چهارلامپه پرتابل، چهار ونتيلاتور و سه NCPAP است.کلّية تختها مجهّزبه مانيتورينگ،ساکشن و اکسيژن سانترال هستند. بهره گيري از بهترين تجهيزات روز دنيا،بهکارگيري پرسنل ورزيده و استفاده از داروي سورفکتانت،سبب آسودگي خيال مددجويان شده واميد به حفظ فرزندان سالم -که بعضا بسيار زودتر از موعد متولّد شده اند- به خصوص در والديني که سالهاي سال در آرزوي فرزند بوده اند،بيشتر شده است. وجود پزشکان فوق تخصّص مجرّب در رشتة مراقبتهاي ويژة نوزادان، براي مشکلات تنفّسي حاد، باعث بالا بردن کيفيت ارائة اين خدمات شده است.

بخش NICU (مراقبتهاي ويژة نوزادان) در طبقة دوم در مجاورت بخش کودکان، جرّاحي زنان و CCU قرار دارد.داراي هفت تخت احيا، چهار انکباتور، يک انکباتور فتوتراپي، يک فتوتراپي دوّار، پنج فتوتراپي چهارلامپة پرتابل، چهار ونتيلاتور و سه NCPAP است.کلّية تختها مجهّزبه مانيتورينگ،ساکشن و اکسيژن سانترال هستند. بهره گيري از بهترين تجهيزات روز دنيا،به کارگيري پرسنل ورزيده و استفاده از داروي سورفکتانت،سبب آسودگي خيال مددجويان شده واميد به حفظ فرزندان سالم -که بعضا بسيار زودتر از موعد متولّد شده اند- به خصوص در والديني که سالهاي سال در آرزوي فرزند بوده اند،بيشتر شده است. وجود پزشکان فوق تخصّص مجرّب در رشتة مراقبتهاي ويژة نوزادان، براي مشکلات تنفّسي حاد، باعث بالا بردن کيفيت ارائة اين خدمات شده است.

بخش NICU بيمارستان بين المللي قائم (عج) يکي از افتخارات اين بيمارستان است که موفّق شده است نوزاد با وزن زير 500 گرم را به زندگي برگرداند و هم اکنون اين کودک به حيات خود ادامه ميدهد. در حاليکه اگر اين بخش نبود، اين چنين نوزاداني قطعاً حتّي يک روز نيز قادر به ادامة زندگي نبودند.

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 298

CCU

 

بخش ccu (مراقبتهاي ويژة قلبي) يکي از پيشرفتهترين و مدرنترين بخشهاي بيمارستان بين المللي قائم (عج) است که با پانزده تخت،بيماران با مشکلات قلبي از جمله ارنفاکتوس قلبي،فشار خون بالا، آنژين صدري و بيماران قبل و بعد از عمل جرّاحي قلب باز -که از Icu جرّاحي قلب منقل شده اند-براي کنترل آريتمي هاي قلبي و مشکلات ديناميک -که نياز به مراقبت ويژه دارند- در اين بخش بستري ميشوند. پزشکان بخش ccu فارغ التحصيل معتبرترين دانشگاههاي ايران و اروپا هستند. پرسنل پرستاري نيز کاملاً حرفهاي بوده و اطّلاعات بهروز در زمينة مراقبتهاي قلبي دارند و آماده خدمت رساني به هموطنان محترم هستند.

بخش مراقبتهاي ويژه قلبي(ccu) در طبقة دوم بيمارستان در بال غربي قرار دارد و داراي پانزده يونيت مجزّاست که با نصب پارتيشنهاي شکيل از هم جداسازي شده اند که اين کار باعث ميشود بيماران احساس راحتي، آرامش و امنيت بيشتري داشته باشند و در واقع خلوت بيمار کاملاً حفظ ميشود.ايستگاه پرستاري، مجهّز به کلّية امکانات و تجهيزات در وسط بخش قرار دارد که اشراف کامل به تمام يونيتها دارد و يونيت هاي آخر مجهز به دوربين مدار بسته ميباشد و در داخل هر يونيت از تختهاي الکترو استاتيک سه شکن با موتور ژنراتور مخصوص ودستگاه پمپ انفوزيون GMS، همچنين پيشرفتهترين مانيتورينگ هاي دنيا براي مانيتور قلبي بيماران استفاده ميشود که به مانيتور مرکزي در ايستگاه پرستاري به صورت شبکه متّصل است وکلّيه اطّلاعات بيمار مثل وضعيت نوار قلب،فشارخون و درصد اشباع اکسيژن شرياني و ... با اين سيستم ثبت مانيتور ميشود که در صورت نياز قابل بازيافت است.

همچنين بخش CCU مجهّز به دستگاه PTS براي ارسال و دريافت سريع آزمايشها،داروهاو... و دستگاه Pacs جهت دريافت اطلاعات راديولوژي از راه دور براي پزشکان مي باشد که براي بيماران قلبي بسيار حائز اهمّيت است.

اين بخش داراي اتاق پزشک مقيم و مجهّز به کلّية امکانات و تجهيزات است.بخش CCU بيمارستان علاوه بر دوربين مداربسته -که همراهان بيمار ميتوانند با آن از وضع بيمار خود از طريق تلويزيوني که در خارج بخش تعبيه شده است، مطّلع شوند، داراي يک راهروي مشاهده بسيار زيبا و دلپذير براي همراهان بيماران و مددجويان عزيز است که اشراف کامل به کلّية بيماران دارد وميتوانند به هنگام ملاقات بيمار خود را مشاهده کنند.

شماره تماس: 19-33565011-013

داخلی : 278-277