Azeri | English | فارسی

بخش های ویژه

بخش های ویژه بیمارستان بین المللی قائم (عج)

بخش مراقبتهاي ويژه

بخش ICU-G بيمارستان بينالمللي قائم(عج) به عنوان يکي از بزرگترين و مجهّزترين بخشهاي مراقبت ويژه در شمال کشور، با داشتن شانزده تختِ مجهّز به آخرين دستگاههاي پيشرفته در خدمت هموطنان عزيز است. در اين بخش، بيماراني پذيرش ميشوند که ادامة زندگي يا درمان و حيات آنها به مراقبتهاي بسيار دقيق همراه با دستگاههاي لازم حمايتي نياز دارد. در هر يونيت اين بخش يک دستگاه ونتيلاتور تنفّسي با آخرين متد روز دنيا قرار دارد. مانيتورينگ قلبي داخل هر يونيت به سفارش اين بيمارستان و با بالاترين استانداردهاي لازم تعبيه شده و انفوزيون پمپ براي اجراي درمان دارويي دقيق به تعداد کافي در هر يونيت فراهم شده است. بخش ICU-G بيمارستان داراي يک اتاق ايزوله براي بيماران با بيماريهاي عفوني همراه با اتاق اسکراب است. از موارد بسيار ارزشمند وجود اتاق پزشک بيهوشي مقيم در داخل بخش است که از اتلاف وقت در موارد اورژانسي جلوگيري ميکند. در اين بخش امکان حمّام بيمار با برانکارد نيز وجود دارد.

يکي از نکات قابل توجّه در اين بخش، وجود ستونهاي سقفي ساخت کمپاني دراگر آلمان است که تمام تجهيزات اعم از ونتيلاتور، مانيتور، ساکشن، اکسيژن و... روي آن نصب ميشود که اين کار از نظر بهداشتي و جلوگيري از انتشار عفونت بسيار مهم است و امکان گردش کار براي پرسنل پرستاري و پزشکان بسيار آسانتر خواهد بود. در ضمن اين ستون سقفي قابليت گردش در طرفين تخت بيمار را دارد و در هر سمت که لازم باشد، قرار ميگيرد. همچنين وجود سيستم PTS براي انتقال سريع نمونة آزمايش بيماران و نيز حمل داروهاي خاص از ويژگيهاي اين بخش است كه در تسريع زمان كمككننده خواهد بود.

نکتة مهمّ ديگر در اين بخش، وجود دستگاه دياليز (CRRT) است که اين امکان را به بيماران بدحال بستري در بخش ICU-G که نياز به دياليز دارند، ولي با شرايط باليني آنها، انتقال به بخش دياليز برايشان ممکن نيست- ميدهد که به وسيلة دستگاه دياليز در همين بخش بهصورت 24 ساعت دياليز برايشان انجام شود. همچنين كلية تختهاي اين بخش براي جلوگيري از زخم بستر مجهّز به تشكهاي موّاج مدرن است. در اين بخش پرسنل دورههاي مخصوص جلوگيري و درمان زخم بستر را طي کردهاند. همچنين براي کنترل دقيق وضع همة بيماران، مانيتورها و دوربينهاي کنترل در تمام نقاط لازم نصب شده است. در پيرامون اين بخش نيز براي ملاقات همراهان، راهروي مخصوص مشاهده -که مشرف به تختهاي بخش است- در نظر گرفته شده است. همچنين يک پزشک فوق تخصّص ICU-G مديريت هماهنگي در مراحل درمان بيماران را به نحو شايسته برعهده دارد. جناب آقاي دکتر قاسمزاده، فوق تخصّص ICU به عنوان رئيس بخش ICU بيمارستان بينالمللي قائم(عج) هرروز کلية بيماران را ويزيت ميکنند و اين از امتيازات بخش ICU بيمارستان بينالمللي قائم(عج) است که هر بيمار را روزانه پزشک فوق تخصّص ICU ويزيت ميکند و مراقبت از بيماران به شکل علمي نظارت، پيگيري و مديريت ميشود.

بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز

بخش مراقبتهاي ويژةجرّاحي قلب باز در طبقة اول بيمارستان بينالمللي قائم (عج) جنب اتاق عمل واقع شده است.اين بخش با بهرهگيري از کادر پزشکي وپرستاري مجرّب و باسابقه و با استفاده از تجهيزات مدرن و پيشرفتة روز دنيا، درصدد ارائة خدمات شايسته براي فراهم آوردن محيطي آرام و ايمن براي بيماران است.

بخش مراقبتهاي ويژة جرّاحي قلب بازمجهّز به تختهاي تماماتوماتيک و پيشرفتة روز دنيا و ستونهاي سقفي مجهّز شرکت دراگرآلمان،با مجهّزترين مانيتورينگ و با کلية امکانات مورد نياز براي بيماران بعد از جرّاحي قلب، مثل ونتيلاتور دراگر evita4 و بالن پمپ داخل آنومتر و ... است که باعث به حداقل رساندن مخاطرات بعد از جرّاحي قلب شده است. اين بخش مجهّز به سيستم پيشرفتة PTS و HIS است. بيماراني که تحت عمل جرّاحي قلب باز قرار ميگيرند، بلافاصله در کوتاهترين فاصله (کمتر از ده متر از اتاق عمل) به ICU- OH منتقل و به دستگاههاي کمک تنفّسي (ونتيلاتور) متّصل ميشوند و به مدّت 24 تا 48 ساعت در بخش مراقبتهاي ويژة قلب باز بستري ميشوند. اين بيماران پس از ثبات قلبي - عروقي و تأييد همکاران جرّاح و متخصّص بيهوشي قلب باز به بخش جرّاحي قلب باز منتقل ميشوند.

انواع اعمال جرّاحي که در اين مرکز انجام ميگيرد، عبارتاند از

  • ASD
  • MVR
  • CABC
  • PAPVC

ازوظايف اين بخش مراقبت از بيماران بعد از عمل جرّاحي قلب باز است كه شامل بيماران بايپس عروق كرونر، تعويض دريچه، ترميم دريچه، آنوريسم آئورت و ساير اعمال جرّاحي قلب است. ضمناً اين بخش براي سديشن بيماران تحت دستگاه تهوية مكانيكي نيز پروتكلهاي ويژهاي دارد كه با استفاده از آنها بيماران از آرامش بيشتري برخوردارميشوند.يكي ديگر از اقدامات تخصّصي اين بخش جداسازي بيماران difficult weaning از دستگاه تهوية مكانيكي با استفاده ازدستگاههاي بسيار مجهّز تهوية مكانيكي و نظارت دقيق پزشكان مسئول و پرستاران دورهديده است. ضمناً اين بخش براي درمان بسياري از مشكلات زمينهاي بيماران پروتكلهايي دارد، نظير پروتكل كنترل قند خون، هپارينتراپي، كنترل عفونتهاي ناشي از دستگاه تهويةمكانيكي، جداسازي از دستگاه تهوية مكانيكي، وارفارينتراپي و ... كه هماهنگ با منابع معتبر علمي است و در بهبود سريعترو کاهش morbidity بيماران نقش بسزايي دارد.

در بخش مراقبتهاي ويژة جرّاحي قلب باز،شرايط بيمار حتّي پس از ترخيص وي نيز پيگيري ميشود و به سؤالات متداول بيماران پس از ترخيص نيزتحت نظارت تيم جرّاحي و بيهوشي قلب باز پاسخ داده ميشود.براي مراقبتهاي بعد از عمل به بيماران بروشور ويژهاي نيز داده ميشود. همچنين براي بازتواني قلبي بيماران بعد از عمل در بيمارستان بخش بازتواني قلبي ويژه وجود دارد.

بخش مراقبتهاي ويژة نوزادان

بخش NICU (مراقبتهاي ويژة نوزادان) در طبقة دوم در مجاورت بخش کودکان، جرّاحي زنان و CCU قرار دارد.داراي هفت تخت احيا، چهار انکباتور، يک انکباتور فتوتراپي، يک فتوتراپي دوّار، پنج فتوتراپي چهارلامپة پرتابل، چهار ونتيلاتور و سه NCPAP است.کلّية تختها مجهّزبه مانيتورينگ،ساکشن و اکسيژن سانترال هستند. بهرهگيري از بهترين تجهيزات روز دنيا،بهکارگيري پرسنل ورزيده و استفاده از داروي سورفکتانت،سبب آسودگي خيال مددجويان شده واميد به حفظ فرزندان سالم -که بعضا بسيار زودتر از موعد متولّد شدهاند- بهخصوص در والديني که سالهاي سال در آرزوي فرزند بودهاند،بيشتر شده است. وجود پزشکان فوق تخصّص مجرّب در رشتة مراقبتهاي ويژة نوزادان، براي مشکلات تنفّسي حاد، باعث بالا بردن کيفيت ارائة اين خدمات شده است.

بخش NICU (مراقبتهاي ويژة نوزادان) در طبقة دوم در مجاورت بخش کودکان، جرّاحي زنان و CCU قرار دارد.داراي هفت تخت احيا، چهار انکباتور، يک انکباتور فتوتراپي، يک فتوتراپي دوّار، پنج فتوتراپي چهارلامپة پرتابل، چهار ونتيلاتور و سه NCPAP است.کلّية تختها مجهّزبه مانيتورينگ،ساکشن و اکسيژن سانترال هستند. بهرهگيري از بهترين تجهيزات روز دنيا،بهکارگيري پرسنل ورزيده و استفاده از داروي سورفکتانت،سبب آسودگي خيال مددجويان شده واميد به حفظ فرزندان سالم -که بعضا بسيار زودتر از موعد متولّد شدهاند- بهخصوص در والديني که سالهاي سال در آرزوي فرزند بودهاند،بيشتر شده است. وجود پزشکان فوق تخصّص مجرّب در رشتة مراقبتهاي ويژة نوزادان، براي مشکلات تنفّسي حاد، باعث بالا بردن کيفيت ارائة اين خدمات شده است.

بخش NICU بيمارستان بينالمللي قائم (عج) يکي از افتخارات اين بيمارستان است که موفّق شده است نوزاد با وزن زير 500 گرم را به زندگي برگرداند و هم اکنون اين کودک به حيات خود ادامه ميدهد. در حاليکه اگر اين بخش نبود، اين چنين نوزاداني قطعاً حتّي يک روز نيز قادر به ادامة زندگي نبودند.

بخش مراقبت هاي ويژه قلبي

بخش ccu (مراقبتهاي ويژة قلبي) يکي از پيشرفتهترين و مدرنترين بخشهاي بيمارستان بينالمللي قائم (عج) است که با پانزده تخت،بيماران با مشکلات قلبي از جمله ارنفاکتوس قلبي،فشار خون بالا، آنژين صدري و بيماران قبل و بعد از عمل جرّاحي قلب باز -که از Icu جرّاحي قلب منقل شدهاند-براي کنترل آريتميهاي قلبي و مشکلات ديناميک -که نياز به مراقبت ويژه دارند- در اين بخش بستري ميشوند. پزشکان بخش ccu فارغالتحصيل معتبرترين دانشگاههاي ايران و اروپا هستند. پرسنل پرستاري نيز کاملاً حرفهاي بوده و اطّلاعات بهروز در زمينة مراقبتهاي قلبي دارند و آمادة خدمترساني به هموطنان محترم هستند.

بخش مراقبتهاي ويژه قلبي(ccu) در طبقة دوم بيمارستان در بال غربي قرار دارد و داراي پانزده يونيت مجزّاست که با نصب پارتيشنهاي شکيل از هم جداسازي شدهاند که اين کار باعث ميشود بيماران احساس راحتي، آرامش و امنيت بيشتري داشته باشند و در واقع خلوت بيمار کاملاً حفظ ميشود.ايستگاه پرستاري، مجهّز به کلّية امکانات و تجهيزات در وسط بخش قرار دارد که اشراف کامل به تمام يونيتهادارد و يونيت هاي آخر مجهز به دوربين مدار بسته ميباشد و در داخل هر يونيت از تختهاي الکترو استاتيک سهشکن با موتور ژنراتور مخصوص ودستگاه پمپ انفوزيون GMS، همچنين پيشرفتهترين مانيتورينگهاي دنيا براي مانيتور قلبي بيماران استفاده ميشود که به مانيتور مرکزي در ايستگاه پرستاري بهصورت شبکه متّصل است وکلّية اطّلاعات بيمار مثل وضعيت نوار قلب،فشارخون و درصد اشباع اکسيژن شرياني و ... با اين سيستم ثبت مانيتور ميشودکه در صورت نياز قابل بازيافت است.

همچنين بخش CCU مجهّز به دستگاه PTS براي ارسال و دريافت سريع آزمايشها،داروهاو... و دستگاه Pacs جهت دريافت اطلاعات راديولوژي از راه دور براي پزشکان مي باشد که براي بيماران قلبي بسيار حائز اهمّيت است.

اين بخش داراي اتاق پزشک مقيم و مجهّز به کلّية امکانات و تجهيزات است.بخش CCU بيمارستان علاوه بر دوربين مداربسته -که همراهان بيمار ميتوانند با آن از وضع بيمار خود از طريق تلويزيوني که در خارج بخش تعبيه شده است، مطّلع شوند، داراي يک راهروي مشاهدة بسيار زيبا و دلپذير براي همراهان بيماران و مددجويان عزيز است که اشراف کامل به کلّية بيماران دارد وميتوانند به هنگام ملاقات بيمار خود را مشاهده کنند.