Azeri | English | فارسی

باشگاه حقوق گیرنده خدمت

(باشگاه گیرندگان خدمت  بیمارستان بین المللی قائم (عج))

مدیریت بیمارستان بین المللی قائم(عج) با هدف قدردانی و تشکر از مراجعین محترمی که مجدداً این بیمارستان را جهت ارائه خدمات درمانی انتخاب نموده اند ، کارت طلائی با امتیازات ذیل تقدیم
می کند :

شرایط احراز برای دریافت کارت طلائی :

  • - بستری بیش از دو بار (از بار سوم) در بیمارستان

امتیازات دارندگان کارت طلائی :

  •  - پرداخت 50 درصد هزینه همراه بیمار (یک نفر)
  • - اولویت استفاده از پارکینگ بیمارستان