Azeri | English | فارسی

اخبار

باشگاه گیرندگان خدمت بیمارستان بین المللی قائم(عج)

باشگاه گیرندگان خدمت بیمارستان بین المللی قائم(عج)

(باشگاه گیرندگان خدمت  بیمارستان بین المللی قائم (عج))

مدیریت بیمارستان بین المللی قائم(عج) با هدف قدردانی و تشکر از مراجعین محترمی که مجدداً این بیمارستان را جهت ارائه خدمات درمانی انتخاب نموده اند ، کارت طلائی با امتیازات ذیل تقدیم
می کند :

 

شرایط احراز برای دریافت کارت طلائی :

  • - بستری بیش از دو بار در بیمارستان

امتیازات دارندگان کارت طلائی :

  •  - معاف از پرداخت هزینه همراه (یک نفر)
  • - اولویت استفاده از پارکینگ بیمارستان
بازگشت