Azeri | English | فارسی

اخبار

بازدید جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر نورصالحی معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان بین المللی قائم (عج)

بازدید جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر نورصالحی معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان بین المللی قائم (عج)

بازگشت